zondag 14 augustus 2016

Apologetische vooraankondiging tentoonstelling "De Deugen – Krachten van het Nieuwe Christendom" in Drenthe


Als een verdere bijdrage aan de herkerstening van de Lage Landen door het Nieuwe Christendom én de viering van het Bosch-500 jaar vindt onder bovengenoemde titel van 18 september tot en met 18 december in het cultureel centrum Uelenspieghel te Uffelte, Drenthe een tekst- en schilderijententoonstelling plaats met de 13 verluchtingen die de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok geschilderd heeft voor de titelpagina (zie afbeelding) en de 12 maandmeditaties van het boek De Deugden – Krachten van het Nieuwe Christendom van de Duitse filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann

Op de openingsdag en vernissage zal de tentoonstellingsmaker, vertaler/uitgever én singer/songwriter Robert Jan Kelder, na het ten gehore brengen van enkele eigen liederen (waaronder Gypsy Scholar), een nieuwe editie van De Deugden presenteren en de opzet van deze reizende tentoonstelling als een initiatief van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) nader toelichten. Na haltes onder de subtitel Op naar een nieuwe hoffelijkheidgebaseerd op de maandmeditatie van september Hoffelijkheid wordt tot tact van het hartin het kunstenaarsdorp Ruigoord bij Amsterdam in 2011, in het Centrum voor spiritualiteit en bewustwording De Roos in de hoofdstad in 2012, in het stadhuis van onze Keizerstad in 2013, in de slotkapel te Oud-Zuylen bij Utrecht in 2014 en ten slotte in het Willehalm Instituut te Amsterdam in 2015 strijkt deze niet alledaagse tentoonstelling met haar 12 meditatieve teksten en 13 bijbehorende verluchtingen dit najaar dus neer in het hoge noorden met een nieuwe subtitel: Krachten van het Nieuwe Christendom. 
Deze nieuwe subtitel, de opzet en de initiatiefnemer vereisen reeds enige tekst en uitleg: Zoals nog wellicht slechts door enkelen bekend, worden de Dynamis, de Geesten van beweging of Machten in het middelste koor van de hemelse hiërarchieënleer die teruggaat op Dionysius de Areopagiet en Paulus  ook wel Deugden of Krachten genoemd, en kan men De Deugden van Herbert Witzenmann als een handboek voor de stichting van een nieuwe adel van de geest beschouwen, een edele ridderschap van het Woord met de missie om de hoge omgangsvormen van de hemelse Deugden onder de mensheid op aarde te brengen. Dit is nu juist de missie van de in 2014 aan koning Willem-Alexander ingediende, in 2015 en dit voorjaar verder onderbouwde petitie, die heden nog steeds ter behandeling ligt bij de Kanselarij van Nederlandse orden, om als aanvulling op de Militaire Willemsorde van het Zwaard, waarvan onze monarch de grootmeester is, een Willehalm Ridderorde van het Woord in te stellen in dienst van Het Nieuwe Christendom.

Onder deze term heeft Rudolf Steiner (1861-1925) in de eerste van zijn drie zgn. Karmavoordrachten voor leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland op 18 juli 1924 te Arnhem de inspiratiebron in de geestelijke wereld van de antroposofie gekarakteriseerd met als haar huidige tegenstander Het Nieuwe Arabisme, d.w.z. de door de Arabieren voor het eerst ontwikkelde materialistische natuurwetenschap die met de daarvan afgeleide sociale- en geesteswetenschappen intussen tot een mensheid en aarde vernietigend algemeen beschavingsprincipe is geworden. Dit nog nauwelijks tot een spiritueel cultuurfactor van belang geworden Nieuwe Christendom wil een stap van geloof- naar kennisgemeenschap maken en werd door de apocalyptische wijsheid van Valentin Tomberg (1900-1973), de beoogde opvolger van Rudolf Steiner voor de verkondiging van de wederkomst van Christus in het etherische ("in de wolken"), wezenlijk verdiept en verder ontwikkeld. Dit deed hij met name in zijn Antroposofische beschouwingen over het Oude Testamenthet Nieuwe Testament en de Apocalyps van Johannes die o.l.v. Kelder vertaald en  in 2015 in openbare bijeenkomsten in de slotkapel te Oud-Zuylen en in 2014 in de bibliotheek van het Willehalm Instituut voor een kleine schaar toehoorders ten gehore gebracht werden.

De tentoonstelling sluit aan bij een reeks eerdere initiatieven in de geest van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) i.v.m. de viering van het Bosch-500 jaar, zoals een dia-lezing Jheronimus Bosch en de weg van Christiaan Rozenkruis op een symposium in het Renova Centrum in Bilthoven van de Stichting Christiaan Rozenkruis op 9 april j.l.,  de   dia-lezing op Pinksterzondag in De Uelenspieghel onder de titel Jheronimus Bosch - Ziener van het ware christendom en de recente sociaalkunstactie in Den Bosch op 7 augustus n.a.v. de 500ste sterfdag van de veelal miskende meesterschilder bestaande uit een toespraak Val en opstanding van Jeroen Bosch bij zijn standbeeld op de markt en een optocht vandaar naar Hotel Jeroen alwaar in de Van Aken zaal een dia-lezing onder de titel Jeroen Bosch - Zijn tijd en de onze werd gehouden (deze zullen binnenkort op YouTube te zien zijn).

Daarin werd o.m. uiteengezet dat het drieluik De Tuin der hemelse vreugden, dat meestal Tuin der lusten wordt misnoemd, als een boegbeeld kan worden beschouwd voor het vormen van een Wereldvredesbond van Oases der menselijkheid. Bij het in die zin omarmen en uitdragen van de Deugden worden de mannelijke Deugden van moed, rechtvaardigheid en trouw op een nieuwe manier verenigd met de vrouwelijk geloftes van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede van de monniken als in de Chymische bruiloft van Christian Rozenkruis. De Deugden zijn daarom waarlijk het middel bij uitstek om als riddermonniken onze Moeder Aarde om te vormen tot een Tuin der hemelse vreugden, d.w.z. een Wereldvredesbond van Oases der menselijkheid in de Imitatione Christi, de navolging van Christus, van Thomas a Kempis. Zo kan dus deze tentoonstelling terecht ook als een vrije bijdrage aan de viering van het Bosch-500 jaar beschouwd worden.

Bij voldoende belangstelling zullen er op nog te bepalen weekeinden sprekers worden uitgenodigd om een lezing, seminaar of symposium over dit onuitputtelijke thema te houden. Belangstellenden die daaraan willen bijdragen of deelnemen worden vriendelijk verzocht zich te melden bij het Willehalm Instituut.

De tijdens weekdagen en sommige weekeinden gratis te bezoeken tentoonstelling eindigt op 18 december met een voordracht van  Robert Jan Kelder onder de titel Het Nieuwe Christendom en de Jezusmysteriën n.a.v. het rond die tijd te verschijnen boek van Werner Greub: De Jezusmysteriën – De Evangeliënchronologie van Rudolf Steiner en de Christusprofetie van Zarathoestra.

* * *

Titel tekst- en schilderijententoonstelling: De Deugden – Krachten van het Nieuwe Christendom
Teksten:  Herbert Witzenmann
Schilderijen: Jan de Kok
Opmaak en opening: Robert Jan Kelder
Plaats: Uelenspieghel, Winkelsteeg 5, 7975 PV Uffelte, Drenthe; Tel.: 0521-351331; email: annette@uelenspieghel.nl 
Tijd: 18 september tot en met 18 december 2016
Boekpresentatie en vernissage: 18 december, 16:00 -18:00 uur
Boektitel: De Deugden – Krachten van het Nieuwe Christendom
ISBN: 978-90-73932-22-7
Auteur: Herbert Witzenmann
Openingstijden: weekdagen en sommige weekenden
Toegang: gratis
Organisatie: Willehalm Stichting, Kerkstraat 386A, 1017 JB Amsterdam
Info & telefoon: info@willehalm.nl; 020-6944572; 06-23559564


Geen opmerkingen:

Een reactie posten